Wybory do Podlaskiej Izby Rolniczej - 2019

dodano: 2019-06-14 06:58:59

Urząd Miejski w Rajgrodzie informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych ustaliła dzień 28 lipca 2019 r. (niedziela), dniem wyborów do izb rolniczych

w tym do Podlaskiej Izby Rolniczej.

W Gminie Rajgród, podatnicy podatku rolnego, będą mogli głosować w dniu 28 lipca 2019 r. w godz. 8:00 – 18.00 w lokalu Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 35 w Rajgrodzie, zlokalizowanym w budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32 – sala konferencyjna (jeden lokal w gminie).

 

Wybory do walnego zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład tzw. Rady Powiatowej, która - na swym pierwszym posiedzeniu - wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. Te dwie osoby wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej.

 

Izby Rolnicze to rolniczy samorząd zawodowy, działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami izby rolniczej, oraz uprawnionymi do głosowania, z mocy prawą są:

  1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku  rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o  podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

 

Członkowie izby rolniczej, czyli podatnicy podatku rolnego muszą być właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego.

 

Przydatne informacje dotyczące wyborów do Podlaskiej Izby Rolniczej:


Sekretarz Gminy

Piotr Milewski