Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

dodano: 2020-06-15 15:36:48

Gminny Komisarz Spisowy – Burmistrz Rajgrodu ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego, który odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Gminny Komisarz Spisowy – Burmistrz Rajgrodu
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego,
który odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane w budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32 w dniach od 15 czerwca do 08 lipca 2020 r. od godz. 700 do 1500 .
  Zgłoszenia można też wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród z dopiskiem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie).
 1. Liczba rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 r. na terenie gminy Rajgród- 2 osoby.
 2. Formularz zgłoszenia można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, w zakładce „Powszechny Spis Rolny 2020” lub w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, pokój nr 1.
 3. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz złożyć oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728).
  Zgłoszenia niezawierające powyższych danych lub zgłoszenia, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
 1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
 • pełnoletnich,
 • zamieszkałych na terenie gminy Rajgród,
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Szkolenie kandydatów na rachmistrzów terenowych zostanie przeprowadzone od dnia 3 sierpnia do dnia 11 września 2020 r. za pomocą aplikacji e/m-learning.
 2. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Białymstoku jako Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego.
 4. Przed rozpoczęciem prac spisowych rachmistrz terenowy zostanie wyposażony w urządzenie mobilne wraz z akcesoriami na podstawie umowy użyczenia mienia, które będzie wykorzystywane przez niego do realizacji wywiadów metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego (w przypadku COVID-19).
 5. Rachmistrzowi terenowemu w czasie wykonywania czynności spisowych, przysługiwać będzie ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
 6. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o powszechnym spisie rolnym 2020 r., ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

 

Załączniki:

 Anna Rutkowska