XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2021-03-29 08:03:52

26 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie odbyły się obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci Anny Graczewskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Rajgrodzie, która zmarła 12 marca br.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2021,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2021-30,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
 • zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Rajgrodzie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rajgród,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Rajgród,
 • zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Pieńczykówek,
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajgród w 2021 roku.

 

W trakcie obrad przedstawiono sprawozdania z:

 • realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku,
 • Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań,
 • Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” za 2020 rok.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020.pdf

SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2020-2022.pdf

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2020.pdf


W punkcie Sprawy różne, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili sprawozdania z bieżącej pracy.

 

Natalia Pogorzelska

Biuro Rady