XLI Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2021-12-01 11:59:15

30 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie miała miejsce XLI Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

W trakcie sesji nastąpiło złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego Rady Miejskiej w Rajgrodzie – Artura Nikonowicza. Pan Nikonowicz został wybrany na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rajgrodzie zarządzonych na dzień 28 listopada br.

Podczas sesji reprezentanci Sołectwa Pieńczykowo przedstawili prezentacje: Sołectwo Pieńczykowo w ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

List z podziękowaniem Sołectwu Pieńczykowo  za reprezentowanie Województwa Podlaskiego w ogólnopolskim konkursie od Artura Kosickiego - Marszałka Województwa Podlaskiego- odczyta Wanda Mieczkowska – Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego. Jacek Piorunek ­– Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego wręczył okolicznościowe upominki od Zarządu Województwa Podlaskiego. Okolicznościowy grawerton z gratulacjami i podziękowaniem wręczyli przedstawiciele rajgrodzkiego samorządu: Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajrodzie- Marek Bućko, Burmistrz Rajgrodu- Ireneusz Gliniecki, Sekretarz Gminy- Piotr Milewski oraz Skrabnik Gminy- Joanna Andruk. W imieniu Powiatu Grajewskiego gratulacje złożył Marek Kostrzewski- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego.


Następnie reprezentanci Gminy Rajgród wręczyli wyróżnienia:

 • Pani Ewie Karwowskiej- Sołtys wsi Karwowo za udział w największym w Polsce plebiscycie wiejskim i rolniczym – Mistrzowie Agro 2021 oraz zajęcie jakże zaszczytnego II Miejsca w Powiecie Grajewskim w kategorii Sołtys Roku,
 • Pani Alicji Matysiewicz- Sołtys wsi Woźnawieś II za udział w największym w Polsce plebiscycie wiejskim i rolniczym – Mistrzowie Agro 2021 oraz zajęcie IV Miejsca w Powiecie Grajewskim w kategorii Sołtys Roku,
 • KGW Bełda za udział w największym w Polsce plebiscycie wiejskim i rolniczym – Mistrzowie Agro 2021 oraz zajęcie jakże zaszczytnego I Miejsca w Powiecie Grajewskim w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich,
 • KGW Biebrza za udział w największym w Polsce plebiscycie wiejskim i rolniczym – Mistrzowie Agro 2021 oraz zajęcie jakże zaszczytnego II Miejsca w Powiecie Grajewskim w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich,
 • KGW Kosówka za udział w siódmej edycji Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej oraz zajęcie trzeciego miejsca w kategorii działania skierowane do społeczności jednej bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy za inicjatywę „Lato zamknięte w słoiku – warsztaty kulinarne”.


Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

 • uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
 • opłaty targowej,
 • rocznego programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rajgród na lata 2021-2026,
 • ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów przejazdów radnym Rady Miejskiej w Rajgrodzie,
 • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rajgrodu,
 • ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Rajgród oraz ich wysokości,
 • zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rajgród,
 • pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 • określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 • ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rajgród oraz warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych,
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowości Rajgród oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1018/17, 1018/19, 1018/25, 1018/26, 1018/27, 1018/28, 1018/29, 1018/31, 1016/5 oraz prawa budynków i budowli posadowionych na wyżej wymienionych działkach,
 • wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rajgród na nieruchomości stanowiące własność Powiatu Grajewskiego,
 • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2021,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2021-30.


Natalia Pogorzelska
Biuro Rady