Dodatek osłonowy w Gminie Rajgród

dodano: 2022-01-10 10:41:01

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wniosek o dodatek osłonowy mieszkańcy Gminy Rajgród mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r. Jeżeli wniosek wpłynie po 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku.

  • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
  • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie pod nr tel: 86 272 18 45.

e-mail:  ops@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl


Załączniki: