Rekrutacja do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023

dodano: 2022-01-27 15:19:00

Burmistrz Rajgrodu podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania...

Rajgród, dnia 27 stycznia 2022 r.

        OK.4424.1.2022

 

Informacja w sprawie rekrutacji

do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023

 

Na podstawie art. 154 ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Burmistrz Rajgrodu podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 

  1. na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Rajgród jest organem prowadzącym – kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa Uchwała Nr XXVI/227/17 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r., poz. 1716);
  3. w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Rajgród jest organem prowadzącym - kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr XXVI/228/17 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r., poz. 1717).

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 zostały określone w zarządzeniu Nr 293/22 Burmistrza Rajgrodu z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rajgród.


Załączniki:

Zastępca Burmistrza

/-/

Piotr Milewski