Zgłaszanie szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku

dodano: 2023-07-28 10:13:06

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi szacowania szkód w rolnictwie informujemy, iż podstawą do oszacowania szkód spowodowanych przez suszę nadal będzie złożenie przez poszkodowanego rolnika wniosku za pośrednictwem aplikacji

„Zgłoś szkodę rolniczą” dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/,  pod warunkiem, iż w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą  objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.

Złożenie ww. wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie dostępne są na stronie https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,2004043/

Aby złożyć wniosek przez aplikację rolnik musi mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

  1. numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach,
  3. dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nie obowiązkowe – wyłącznie opcjonalne), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, mogą zgłosić ten fakt do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania, nie później niż do dnia 15.08.2023 r. (i nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy).  Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zebrane nie będą szacowane. Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.

Do wypełnionego wniosku o szacowanie strat (w wersji papierowej) należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023 oraz umowę ubezpieczenia upraw (jeśli była zawarta).


BARDZO WAŻNE

Poszkodowani rolnicy muszą złożyć wniosek przez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” do 15 października 2023 r., bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.

Wg stanu na dzień 28 lipca 2023 r. w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” zamieszczona jest informacja o treści „Możesz już tworzyć nowe wnioski, zapisywać je i edytować. Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września.”.


Załączniki: