OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

dodano: 2023-05-18 11:14:25

Burmistrz Rajgrodu na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe

Regulamin otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Burmistrz Rajgrodu na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z rocznym Programem współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok zatwierdzonym Uchwałą Nr LV/362/22 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. Poz. 5419) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:


- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne.


W ramach ww. sfer współpracy przewiduje się:


1) W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a) Rodzaj zadania – zadanie z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
b) Formy realizacji zadania:
- wspieranie działań utrwalających tożsamość kulturalną gminy,
- działalność wydawnicza promująca Gminę Rajgród,
- prezentacja działalności samorządu lokalnego i promocja działalności kulturalnej na łamach lokalnej prasy,
- wspieranie lokalnego środowiska artystycznego.
c) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w formach określonych w pkt 1 lit. b: 12.000 zł
d) W 2022 roku na realizację ww. zadania przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 12.000 zł.

2) W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
a) Rodzaj zadania: prowadzenie działań integrujących społecznośc lokalną w świetlicach wiejskich,
b) Formy realizacji zadania:
- prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej w świetlicach wiejskich,
- organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
c) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w formach określonych w pkt 2 lit. b: 8.500 zł.
d) W 2022 roku na realizację ww. zadania przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 11.500 zł.

3) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Rodzaj zadania - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
b) Formy realizacji zadania:
- organizacja na terenie Gminy Rajgród otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych,
-udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych o zasięgu regionalnym.
c) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w formach określonych w pkt 3 lit. b: 10.000 zł.
d) W 2022 roku na realizację ww. zadania przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 9.500 zł.

4) W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
a) Rodzaj zadania - zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kapiącym się, bądź uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych
b) Formy rezlizacji zadania:
- działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się bądź uprawiających sport lub rekreację na obszarze Jeziora Rajgrodzkiego
c) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w formach określonych w pkt 4 lit. b: 6.000 zł.
d) W 2022 roku na realizację ww. zadania przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 5.000 złZasady przyznawania dotacji


1) Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych właściwych przepisów.
2) Burmistrz Rajgrodu przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
3) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
4) Burmistrz Rajgrodu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


Terminy i warunki realizacji zadań


1) Zadania powinny być zrealizowane do końca 2023 r.
2) Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.
3) W konkursie mogą brać udział następujące podmioty:
a) organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie obejmującą swym zakresem działalność pożytku publicznego

Termin składania ofert


1) Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać do dnia 9 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie ul. Warszawska 32. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data stempla pocztowego. W dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32 w pokoju nr 23 odbędzie się publiczne otwarcie ofert.
2) Oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Powyższe formularze dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, pokój Nr 23.

Termin, tryb i kryteria stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert


1) Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2) Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3) Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Rajgrodu dokonuje wyboru ofert, najlepiej służących realizacji zadań i przedstawia Burmistrzowi do akceptacji.
4) Zatwierdzenie oferty przez Burmistrza Rajgrodu jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
5) Komisja konkursowa ma prawo uznać ofertę za nierealną do wykonania.
6) W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
7) Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
- osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
- ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje, rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy,
- zaangażowanie środków własnych organizacji składającej ofertę realizacji zadania.

Postanowienia końcowe


1) W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Burmistrz Rajgrodu lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
2) Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.
3) Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta. 


Zarządzenie Burmistrza

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki