Gospodarka nieczystościami ciekłymi

dodano: 2015-12-21 00:00:00

Przypominamy o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz obowiązku opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe (szamba).

I. Sieć kanalizacji sanitarnej
W 2014 roku w mieście Rajgród (ul. Żabia, Plancik, Piaski, Ostejki, Warszawska) oddano do użytkusieć kanalizacji sanitarnej. Mając na uwadze powyższy fakt, przypominam o obowiązku przyłączenia nieruchomości do wyżej wymienionej sieci.
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest nałożony w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.).
Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość – przed wybudowaniem sieci kanalizacyjnej - została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.
W związku z powyższym, jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływowego (szamba), nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
W przypadku uchylania się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku, Urząd Miejski w Rajgrodzie ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonania obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619, z późn. zm.).
Mając na uwadze powyższe, przypominam o konieczności niezwłocznego przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Obowiązek ten dotyczy również właścicieli nieruchomości położonych przy sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach poprzednich.
W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 2a. Jednocześnie informujemy, że koszt przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z przepisami prawa leży po stronie właściciela nieruchomości.

II. Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Grajewie - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz niezależnie od powyższego zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie– na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Gmina Rajgród prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków bez dokonania zgłoszenia Burmistrzowi Rajgrodu podlega karze grzywny.
Zgłoszenia należy dokonać na opracowanym wzorze druku (do pobrania poniżej).

III. Zbiorniki bezodpływowe (szamba)
Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywać się nieczystości ciekłych systematycznie,
a także w sposób niedopuszczający do przepełniania się urządzeń do ich gromadzenia oraz w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród.
Właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik (szambo) zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami, które posiadają zezwolenia Burmistrza Rajgrodu na prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych. Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest na wezwanie pracowników UM w Rajgrodzie przedłożyć umowę na wywóz nieczystości ciekłych. Oprócz umowy odbioru nieczystości ciekłych należy posiadać dowody uiszczania opłat za te usługi (rachunki, faktury vat), które muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.
Zbiorniki bezodpływowe (szamba) powinny być opróżniane z częstotliwością nie rzadziej niż dwa razy w roku, z wyjątkiem nieruchomości użytkowanych nie dłużej niż 7 miesięcy w roku – minimum 1 raz w roku.
Uchylanie się od w/w obowiązków zagrożone jest karą grzywny.BURMISTRZ RAJGRODU
Ireneusz Gliniecki


Pliki do pobrania: