Nabór inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu NFOŚiGW

dodano: 2015-12-21 16:00:00

Informacja o naborze propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

Informacja o naborze propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
O dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych mogą ubiegać się:
• osoby indywidualne (posiadające poparcie min. 5 mieszkańców gminy na terenie, której realizowana będzie inicjatywa)
• organizacje pozarządowe
• placówki oświatowe
• rady sołeckie
• rady osiedli
• spółdzielnie mieszkaniowe
• wspólnoty mieszkaniowe
Tematyka proponowanych inicjatyw:
• czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków
• przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających
• ochrona ex situ zagrożonych gatunków
• ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/ edukacyjnej
• odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych
• zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
• zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych
• rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym
• modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych)
• usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych
• renaturyzacja/ remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka
• ograniczenie antropopresji – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/ obiektów użyteczności publicznej
• działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji
Aby zgłosić inicjatywę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go na adres biura PSDiK: ul. Studzienna 2 15-771 Białystok do 18.12.2015r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Autorami inicjatyw.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 85 652 61 07 lub mailowy: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl

W załączniku do pobrania formularz zgłoszeniowy.


Pliki do pobrania: