1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie

16 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie


 

 

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb jeszcze w tym roku uda się zrealizować następujące zadania:

 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie”

„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie – ul. Szkolna”

„Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – ul. Fr. Zabielskiego”

„Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – Opartowo”

„Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – Podchoinki”

Celem nadrzędnym projektu jest ochrona środowiska oraz wzrost poziomu życia mieszkańców regionu poprzez inwestycję infrastrukturalną z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

 

W wyniki realizacji Projektu nastąpi poprawa parametrów oczyszczania ścieków oraz przyłączenie nowych mieszkańców do sieci wodociągowej.

 

Wskaźniki projektu:

- Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 2,26 km;

- Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt;

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 345 osób;

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 1294 osoby.

 

Zgodnie z zawartą umową, całkowita wartość Projektu wynosi: 7 740 462,54 zł, w tym dofinansowanie UE: 4 011 825,01 zł.

 

 

 

 


 

3 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie miało miejsce podpisanie umów dotyczących realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie.

 

Realizacja zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie”  została zlecona firmie PHUP „PALWOD” EXPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis z Gołdapi.

Prace będzie nadzorował Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z Białegostoku, w następującym składzie: Inspektor Nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej – p. Zygmunt Mikołajewski, Inspektor Nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej – p. Czesław Mondziel, Inspektor Nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – p. Aleksander Koniuch.

Na modernizacje i rozbudowę oczyszczalni ścieków wykonawca ma czas  do 30.11.2017 r.

 

Siec wodociągową wybuduje Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o. z Olecka.

Prace będzie nadzorował Inspektor Nadzoru inwestorskiego - p. Bartosz Sowa.

Z uwagi na położenie zaplanowanych do budowy sieci wodociągowych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu przestrzennego Rajgrodu, gmina zleciła nadzór archeologiczno-konserwatorski p. Michałowi Grabowskiemu z Warszawy. Sieci wodociągowe powinny zostać wykonane do 29.09.2017 r.

 


 

 

24 lipca 2017 r. - Trwają roboty nad budową komunalnej oczyszczalni ścieków. Wykonawca - PHUP „PALWOD”, wykonał pierwsze wykopy, fundamenty i zbrojenia.

 

Oczyszczalnia ścieków przed rozpoczęciem prac

Oczyszczalnia ścieków przed rozpoczęciem prac

Oczyszczalnia ścieków w budowie

 

 25 lipca 2017 r. - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o. przygotowuje się do budowy sieci wodociagowej - odcinek ul. Opartowo. Wykonawca sprowadził sprzęt niezbedny do wykonania robót, przywiózł na grunt rury i pozostałe materiały do wbudowania. Należy się spodziewać, że w ciagu kilku najbliższych dni rozpoczną się prace ziemne. 

 

 


 

 

12 września 2017 r. - zbliża się termin odbioru częściowego prac związanych z budową oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie. Wykonawca robót - PHUP PALWOD wybudował już m. in. wiatę magazynową osadu odwodnionego, bioreaktor, zbiornik uśredniający, punkt zlewczy ścieków dowożonych, kontenerową stację odwadniania osadów. Odbiór częściowy robót zaplanowano na 15 września 2017 r.


budowa_oczyszczalni_1

 

budowa_oczyszczalni_2

 


 

 

12 września 2017 r. - trwa budowa sieci wodociagowej w Rajgrodzie w ulicach Opartowo, Szkolna, Zabielskiego, Podchoinki. Wykonawca robót umieścił  już w ziemi znaczną większość rurociągów, montuje niezbedne oprzyrządowanie, dokonuje płukania rur, prób szczelności oraz pobiera próbki wody do badań bakteriologicznych. Planowany termin zakończenia robót zaplanowano na koniec września br.

 28 września br. podpisano protokoły odbioru zadania polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociagowej w Rajgrodzie. Łącznie w Rajgrodzie przybyło 2,26 km nowego wodociagu w ul. Szkolnej, Zabielskiego, Opartowo i Podchoinki.

Wartość robót budowlanych: 783 018,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE w wysokości 405 832,50 zł.
W dniu 30 listopada br. podpisano protokół odbioru końcowego zadania polegającego na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie.

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w Rajgrodzie powstał nowoczesny, w pełni zautomatyzowany obiekt, który zastąpił starą, awaryjną,  nieefektywną oczyszczalnię komunalną.

Nowa oczyszczalnia pozwoli w przyszłości  na wzrost liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków. Realizacja zadania przyczyni się z pewnością do poprawy jakości oczyszczonych ścieków, a jednocześnie do zmniejszenia ilości wprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych oraz strat wody.

Wartość robót budowlanych wyniosła 5 980 260,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 3 099 525,00 zł.


Nowa oczyszczalnia ścieków


Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka