1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

ENERGY SAVING IN PUBLIC BUILDINGS IN THE RAJGRÓD MUNICIPALITY

On 14 August 2014, the Rajgród municipality signed an agreement with the National Fund for Environmental Protection and Water Management for financing the project "Saving energy in public buildings in the Rajgród Municipality ".


ENERGY SAVING IN PUBLIC BUILDINGS IN THE RAJGRÓD MUNICIPALITY - ENGLISH VERSION HERE

W dniu 14 października 2003 r. podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w Brukseli została podpisana Umowa o rozszerzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez przedstawiciela strony polskiej - Ministra Spraw Zagranicznych RP. Jednym z elementów podpisanego porozumienia było przyznanie Polsce i pozostałym krajom wówczas kandydującym do UE środków finansowych w ramach dwóch instrumentów: Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej skierowanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein do państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem funduszy norweskich i funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwami korzystającymi ze wsparcia. Zawarte umowy międzynarodowe, w tym tzw. Memorandum of Understanding stanowią podstawę do wydatkowania drugiej transzy środków przyznanej przez darczyńców na lata 2009-2014.

Kwota dostępna w tym okresie dla Polski wynosi ok. 570 mln euro.

Więcej o Funduszach: https://www.eog.gov.pl/

Ogólne informacje o projekcie

Beneficjent:
Gmina Rajgród

Warszawska 32

19-206 Rajgród


Tytuł Projektu:

„Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród”


Operator programu:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi : 1 268 596,00 PLN

Poziom dofinansowania ze środków MF EOG: 80,00 %

Wartość dofinansowania: do 1 014 876,80 PLN

Cel Projektu: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektów użyteczności publicznej.

Zakres Projektu:

W ramach Projektu wykonana zostanie termomodernizacja następujących obiektów użyteczności publicznej:

Budynek Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej i piwnic,
 • ocieplenie ścian wewnętrznych na poddaszu,
 • ocieplenie stropów nad ostatnimi kondygnacjami,
 • ocieplenie fragmentu dachu nad klatką schodową,
 • renowacja ściany frontowej

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic i części nadziemnej,
 • ocieplenie stropu i stropodachu,
 • modernizacja instalacji wewnętrznej (c.o., c.w.u.),
 • instalacja kotła na biomasę,
 • instalacja kolektorów słonecznych

Budynek Gimnazjum w Rajgrodzie:

 • instalacja kotła na biomasę


Tablica informacyjna przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie


KONFERENCJA PODUMOWUJĄCA PROJEKT


W dniu 10 listopada 2016 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca Projekt pn. „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz lokalnych, powiatowych i wojewódzkich, radni, sołtysi, mieszkańcy z terenu gminy. Podczas spotkania przekazano najważniejsze informacje o Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego, szczegółowo omówiono przebieg realizacji Projektu – od aplikowania o przyznanie środków po wykonanie zadań inwestycyjnych oraz omówiono zakres przeprowadzonych prac.


      


ZAMONTOWANO KOLEKTORY SŁONECZNE NA BUDYNKU ZESPOŁU-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO


W dniu 4 listopada 2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót polegających na montażu zestawu próżniowych kolektorów słonecznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, służących do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku ZS-P w Rajgrodzie. Powierzchnia brutto zamontowanych paneli: 7,87 m2. Jest to ostatni  etap prac wykonanych w ramach Projektu. ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I KOTŁOWNI W BUDYNKU GIMNAZJUM


W dniu 26 października 2016 r. dokonano odbioru robót związanych z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz remontem istniejącej kotłowni w budynku Gimnazjum.

W ramach modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wykonano m.in. ocieplenie: ścian zewnętrznych, stropu przy wejściu do budynku, stropodachu wentylowanego.

W budynku Gimnazjum dokonano adaptacji na potrzeby kotłowni pomieszczeń magazynowych, w tym wykonano fundamenty pod kotły i kominy, zamontowano 2 kotły na pellet o łącznej mocy 400 kW, zamontowano 2 kominy zewnętrzne.

 


KONFERENCJA INFORMACYJNA O PRZEBIEGU ROBÓT


W dniu 22 października 2016 r. w Yacht Clubie „Arcus” w Rajgrodzie odbyła się Konferencja informacyjna o przebiegu robót realizowanych w ramach Projekt pn. „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród”

W trakcie konferencji zebranym gościom: przedstawicielom władz, radnym, sołtysom, rodzicom dzieci uczęszczających do rajgrodzkich szkół oraz uczniom przedstawiono informacje dotyczące realizowanego Projektu: założenia, cele, działania, finansowanie. Zaprezentowano już zrealizowany zakres robót oraz zapoznano z zaplanowanymi robotami.

   


ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I KOTŁOWNI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO


W dniu 30 września 2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót związanych z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. oraz montażem kotła na pellet. W ramach zadania wymieniono ponad 800 m rur c.o., prawie 100 zaworów, zamontowano zasobnik c.w.u. o poj. 300 l oraz kocioł na pellet o mocy 150 kW. W odbiorze uczestniczyli wykonawcy, inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Gminy Rajgród. Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zyskał bardziej oszczędne - ekonomicznie i ekologicznie – źródło ogrzewania.

    


     


PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH


W dniu 21 września 2016 r. zawarta została umowa z firmą Semper Power Sp. z o.o. z Krupskiego Młynu na dostawę i montaż zestawu próżniowych kolektorów słonecznych przeznaczonego do podgrzewania wody w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie.

Wartość zawartego kontraktu: 13 530,00 zł.

Termin wykonania ustalono na: 31 października 2016 r.ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I WYMIANIE ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU GIMNAZJUM


W sierpniu 2016 r. rozpoczęto roboty budowlane polegające na modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wymianie istniejącego źródła ciepła w budynku Gimnazjum w Rajgrodzie.PODPISANIE UMÓW NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I WYMIANIE ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU GIMNAZJUM


W dniu 27 lipca 2016 r. Gmina Rajgród zawarła z Wykonawcami umowy na roboty budowlane polegające modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wymianie istniejącego źródła ciepła w budynku Gimnazjum.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 - Wykonawca: PBO „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz, ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo

 - Wartośc podpisanego kontraktu: 654 315,60 zł

Remont instalacji c.o. i kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 - Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych s.c. Zbigniew Dmitruk, Grzegorz Sitko, ul. Reja 52A/4, 16-400 Suwałki

 - Wartośc podpisanego kontraktu: 206 284,64 zł

Wymiana istniejącego źródła ciepła w budynku Gimnazjum

 - Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietocha, Wiązownica 9, 19-213 Radziłów

 - Wartośc podpisanego kontraktu: 291 355,02 zł

 

Wykonawcy robót zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

W dniu 27 lipca 2016 r. zawarto również umowy z inspektorami nadzoru inwestorskiego:

- z Panem Mirosławem Polens – na pełnienie nadzoru w branży przy konstrukcyjno-budowlanej

- z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym LEF – na pełnienie nadzoru w branży sanitarnej i elektrycznej

    


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I WYMIANĘ ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU GIMNAZJUM


W dniu 29 czerwca 2016 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.  „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Rajgród. Etap II - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejącego źródła ciepła w budynku Gimnazjum”

LINK DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/dcd87a03a4ff207/1694c361cef17dc/zamowienia/oszczedzanie-energii-ogloszenie.html


ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH NAD OCIEPLENIEM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE


W dniu 15 grudnia 2015 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót polegających na ociepleniu budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. W odbiorze inwestycji uczestniczyli: właściciel firmy wykonującej prace budowlane, kierownik robót, inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Gminy Rajgród.

Budynek Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie po realizacji inwestycji I   Budynek Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie po realizacji inwestycji IIROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE


W dniu 29 października 2015 r. rozpoczęto roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. Planowany termin zakończenia prac – 15 grudnia 2015 r.

Budynek Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w trakcie prac związanych z termomodernizacjąPODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE


W dniu 13 października 2015 r. Gmina Rajgród zawarła z Firmą Handlowo-Usługową MAG-BUD Piotr Lipski z siedziba w Grajewie umowę na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.
Kwota brutto zawartego kontraktu: 141 037,81 zł.

W dniu 21 października 2015 r. z Panem Mirosławem Polens zawarta została umowa na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy realizacji ww. inwestycji. Inspektor nadzoru został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Wartość brutto kontraktu: 7 500,00 zł.

Budynek Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przed termomodernizacjąKONFERENCJA OTWIERAJĄCA


W dniu 21 października 2015 r. w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym „KNIEJA” w Rajgrodzie odbyła się Konferencja otwierająca Projekt pn. „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród”

W trakcie konferencji zebranym gościom zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące realizowanego Projektu: założenia, cele, działania, finansowanie, wpływ na środowisko naturalne oraz przedstawiono informacje o krajach Darczyńcach, zasadach i celach Programu, metodach oszczędzania energii i zaletach wykorzystania OZE.

Konferencja otwierająca projekt   Konferencja otwierająca Projekt IIPRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE


W dniu 18 września 2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Rajgród. Etap I - „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie"


LINK DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/dcd87a03a4ff207/e1e63c7677e982b/fd4ab986042f7ed/termo_um_ogloszenie.htm


Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka