1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych


Gmina Rajgród obecnie realizuje projekt pn. Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych, który jest współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.


Celem bezpośrednim projektu jest wzrost wykorzystania OZE w gminie Rajgród.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż łącznie 116 zestawów solarnych służących do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w tym 60 zestawów przeznaczonych dla rodzin 1-4 osobowych, 55 zestawów przeznaczonych dla rodzin 5-7 osobowych i 1 zestaw przeznaczony do podgrzewania wody w budynku użyteczności publicznej (Urząd Miejski w Rajgrodzie).


W dniu 22.01.204 r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. firmą SOLVER Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór. W ramach umowy wykonawca dokona montażu zestawu solarnego obejmującego: sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla każdego obiektu, zamocowanie kolektorów, montaż instalacji solarnej, podłączenie instalacji (w tym podłączenie drugiego źródła ciepła do górnej wężownicy zasobnika i zastosowanie zaworu zwrotnego pomiędzy zasobnikiem a kotłem c.o.), prace w budynkach niezbędne do wykonania zadania (np. przebijanie otworów w stropach i ścianach), adaptacja istniejących instalacji na potrzeby instalacji solarnej, w tym demontaż istniejących zasobników cwu, napełnienie i odpowietrzenie instalacji, wykonanie prób szczelności, regulacja przepływu, dobór opcji sterowania, przeszkolenie przedstawicieli właścicieli nieruchomości z zakresu obsługi i eksploatacji zestawów solarnych, wykonywanie przeglądów gwarancyjnych (po 3 przeglądy dla każdego zestawu) oraz jednokrotna wymiana płynu solarnego (w każdym zestawie).

Planowany termin zakończenia realizacji operacji - sierpień 2014 r.
Koszt inwestycji wynosi 1 183 580,94 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE z RPOWP na lata 2007-2013 w wysokości 887 593,39 zł.


Zakończenie realizacja operacji

W dniu 17 października 2014 r. zakończyła się realizacja operacji pn. Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Dzięki zrealizowanej inwestycji, w 115 gospodarstwach domowych z miejscowości: Bełda, Biebrza, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Karwowo, Kołaki, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Rajgród, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Tama, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Piotrowska oraz na budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie zamontowano zestawy solarne służące do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Zakres projektu obejmował:
•opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
•wykonanie studium wykonalności,
•montaż zestawów kolektorów słonecznych,
•nadzór inwestorski,
•promocję projektu.

W ramach projektu wykonano:
•60 instalacji solarnych na budynkach dla ilości osób w rodzinie 1-4,
•55 instalacji solarnych na budynkach dla ilości osób w rodzinie od 5 do 7,
•instalację kolektorów na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost wykorzystania OZE w gminie.
Przedmiotowa inwestycja pozwoli na osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
•poprawę efektywności wykorzystania OZE poprzez zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych,
•zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzanie wody do celów cwu,
•spełnienie wymogów nałożonych przez Unię Europejską ustanawiającą konieczność uzyskiwania co najmniej 15% energii z odnawialnych źródeł energii do 2015 roku,
•zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej i dzięki temu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia celu głównego RPO WP: „Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu”. A konkretnie zaś celu szczegółowego tego dokumentu - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
Wszelkie działania w zakresie przedsięwzięcia zostały zaplanowane i wykonane tak, by służyły zachowaniu równowagi środowiskowej na obszarze jego lokalizacji.

Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 183 486,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2007-2013 821 788,19 zł.

Tablica

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka