1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska


W dniu 4 kwietnia 2014 roku odbyło się oficjalne otwarcie największej inwestycji zrealizowanej w ostatnich latach przez gminę Rajgród

Jedna z ważniejszych inwestycji w gminie Rajgród, na którą od dłuższego czasu oczekiwali mieszkańcy ulic Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik i Warszawska w Rajgrodzie, została zakończona.


W dniu 4 kwietnia 2014 roku odbyło się oficjalne otwarcie największej inwestycji zrealizowanej w ostatnich latach przez gminę Rajgród, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska. Na uroczyste zakończenie realizacji projektu przybył Pan Jacek Piorunek.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Rajgrodu Pan Czesław Karpiński, Sekretarz Gminy Pan Piotr Milewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Jacek Piorunek, przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie Pan Jan Duda, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie Pan Marek Kostrzewski, pracownik Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie ds. inwestycji i projektów unijnych Pani Edyta Lipowska oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Rajgrodzie Pan Mieczysław Gisztarowicz i Pan Janusz Sobolewski. Spotkanie odbyło się przy stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie, w której został zamontowany nowy filtr.

Podczas uroczystości burmistrz Rajgrodu przekazał najważniejsze informacje na temat zrealizowanego projektu. Nadmienił, że wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” Spółka Akcyjna z Ełku. Inspektorem nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji był Pan Krzysztof Szeligowski, natomiast inspektorem nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego była Pani Marta Zochniak.

Burmistrz przypomniał, że celem projektu jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy Rajgród poprzez inwestycję infrastrukturalną z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

W wyniku realizacji projektu powstało 5,243 km sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) oraz 5,04 km sieci kanalizacji sanitarnej, a także rozbudowano stację uzdatniania wody w Rajgrodzie (filtr).
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 489 804,21 zł, w tym wartość dofinansowania z RPOWP w wysokości 1 977 098,63 zł. Realizacja inwestycji zakończyła się w grudniu 2013 r.

Pan Jacek Piorunek, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, przypomniał, że 85% środków na inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska, pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Uroczystość oddania do użytku inwestycji, podczas której została przekazana informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, stanowiła element promocji projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.

Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, poprawy infrastruktury w mieście oraz zahamowania niekorzystnego procesu, jakim jest degradacja ekosystemu w związku z odprowadzanymi do niego ściekami.


Podpisanie umów dotyczących realizacji projektu

Dnia 15 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie miało miejsce podpisanie 3 umów dotyczących realizacji projektu...

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.02.00-20-008/11 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20-008/11-00 zawartej dnia 2 sierpnia 2012 r.


W dniu 2 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.


Dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w najbliższym czasie uda się zrealizować inwestycję, na którą od długiego czasu oczekiwali mieszkańcy ulic Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik oraz Warszawska w Rajgrodzie.


Dnia 15 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie miało miejsce podpisanie 3 umów dotyczących realizacji projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.


Sieć wodociągową rozdzielczą (bez przyłączy) o długości 5,237 km, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 5,038 km oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie (filtr) wykona za kwotę 2 mln 332 tys. zł Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” Spółka Akcyjna z Ełku. Inspektorem nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji będzie Pan Krzysztof Szeligowski z Łomży.


Teren inwestycji znajduje się na obszarze zabytkowego układu przestrzennego miasta Rajgród (strefa „A” i strefa „B” ochrony konserwatorskiej), który został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 15.04.1988 r. i na tej podstawie objęty ochroną z mocy przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z powyższym, roboty budowlane związane z przedmiotową inwestycją będą prowadzone pod nadzorem konserwatorsko – archeologicznym. Przetarg na wykonanie usług archeologicznych wygrała firma Robert Krzywdziński DANTISCUM Pracownia Badań Archeologicznych z Gdańska.


Realizacja inwestycji planowana jest do końca listopada 2013 r.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka