1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie

Unia Europejska

W dniu 10 marca 2021 r. Gmina Rajgród podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”,

EFRR_x_640.jpg

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie: 6.3. Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

 

Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. przez wykonawcę Roboty Ziemno-Transportowe Hubert Boguszewski, Łoje 11/2, 19-504 Dubeninki wyłonionego
w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania Wykonawca m. in. sporządzi dokumentację projektową, uzyska wszelkie wymagane prawem zgody, decyzje
i zezwolenia a następnie  wykonana roboty budowlane związane z budową ścieżki na odcinku wzdłuż zabudowy miejskiej, schodów terenowych, pomostów przybrzeżnych, utwardzonych dojść i wieży widokowej na Górze Zamkowej oraz wykona prace montażowe elementów małej architektury, lunet, tablic edukacyjnych, oświetlenia, monitoringu i innych.

 

Wartość zawartego kontraktu wynosi 7 354 862,49, w tym dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.


Anna Liszewska

Urząd Miejski w Rajgrodzie

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka