1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna

Gmina Rajgród realizuje zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna” w ramach Programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019


Powiat Grajewski zawarł z Gminą Rajgród umowę partnerską w sprawie wspólnej realizacji wymienionego powyżej zadania.

Zadanie w swoim założeniu ma na celu poprawę warunków drogowych, jak również zespolenie układu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą powiatową na obszarze gminy Rajgród. Realizacja powyższego zadania przez Gminę Rajgród wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na drogach, m.in. na drodze powiatowej nr 1789B, która jest połączona z siecią dróg gminnych na objętym projektem obszarze.

W ramach złożonego wniosku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o dofinansowanie  na ww. zadanie gmina Rajgród zakwalifikowała się na 13 pozycji do dofinansowania na rok 2016 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Uwzględniono łącznie 30 wniosków w tym w części: drogi gminne – 20 wniosków oraz w części: drogi powiatowe - 10 wniosków.

W dniu 14.04.2016r. została zawarta umowa na realizację ww. zadania z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym UNIDROG Sp z o.o. ul. Robotnicza 4, 19-200 Grajewo, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

Wartość udzielonego zamówienia: 375 247,53 zł.

Wykonawca, zgodnie z zapisami umowy, ma 5 miesięcy na wykonanie zadania.

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka