1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

KOMUNIKAT dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

herb Rajgród


Burmistrz Rajgrodu informuje, iż zmiana ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.1399 ze zm.) - art. 6j ust. 3b - zobowiązuje gminę do nałożenia na właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, obowiązku uiszczenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


W związku z powyższym podjęto następujące uchwały:
1) Uchwała Nr VII/80/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26.06.2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
2) Uchwała Nr VII/81/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26.06.2015r. w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi;
3) Uchwała Nr VII/82/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26.06.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwały wejdą w życie w dniu 1 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z art. 6j ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.1399 ze zm.) ryczałtowa stawka opłaty została ustalona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa wyżej, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności).

Uchwała Nr VI/80/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie określa stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 190 zł rocznieod domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
• jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (tzw. odpady zmieszane)- w wysokości 240 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wobec powyższego właściciele w/w nieruchomości zobowiązani są niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2015 r., złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, przy ul. Warszawskiej 32, 19-206 Rajgród za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście (pok. nr 6).

Obowiązek złożenia nowej deklaracji dotyczy również osób, które w 2015 r. dokonały wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach.

Po złożeniu nowej deklaracji wszelkie wpłaty za odbiór odpadów dokonane w 2015 r., zostaną zaliczone na rzecz nowej zryczałtowanej opłaty (należy dopłacić otrzymaną różnicę).


Ryczałtową opłatę, o której mowa wyżej należy uiszczać bez uprzedniego wezwania, na otrzymany wcześniej indywidualny numer konta:
1) w roku 2015 – w terminie do dnia 15 września 2015 r.,
2) w pozostałych latach – w terminie do dnia 15 maja danego roku.

Osoba, która dotychczas nie deklarowała o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po złożeniu w/w deklaracji otrzyma indywidualny numer konta, na który jest zobowiązana uiścić opłatę.

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem (86) 272 19 47.


Pliki do pobrania:

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka